Ets a: Inici > L'Ajuntament | Calendari del Contribuent
Calendari del Contribuent

    Primer període de cobrament (del 1 de febrer a l’1 d’abril)

Impost de vehicles de tracció mecànica

    Segon període de cobrament (del 15 d’abril al 30 de juny)

El 100% del impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

Taxa del cementiri municipal

El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials

    Tercer període de cobrament (del 15 de setembre al 15 de novembre)

Impost sobre activitats econòmiques

Taxa d’escombraries domiciliàries i guals

El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials

Ajuntament de Ripoll. Pl. Ajuntament, 3 17500 Ripoll. Girona Tel. 972 71 41 42 Fax. 972 70 36 16