Ets a: Inici > L'Ajuntament | Perfil del Contractant: Contractes i Licitacions
Perfil del Contractant:
Contractes i Licitacions

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació e informació relativa a expedients de contractació de l'ajuntament de Ripoll, conforme al precepte legal esmentat.
Mentre el sistema informàtic de l'Ajuntament no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no surtirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. També trobareu el plec de clàusules administratives generals i els plecs model de clàusules administratives particulars de l'Ajuntament de Ripoll. El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions i és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.
Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Documentació relativa a la contractació pública
" Llei 30/2007, de d'octubre, Contractes del Sector Públic (BOE - 261 - 31/10/2007)
" Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la
Ajuntament de Ripoll. Pl. Ajuntament, 3 17500 Ripoll. Girona Tel. 972 71 41 42 Fax. 972 70 36 16